Τα προϊόντα μας καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς-τιμολόγησης (με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση της απόδειξης ή του τιμολογίου αγοράς). Στο χρονικό αυτό διάστημα παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος με άλλο ίσης αξίας. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

α. Εύθραυστα αντικείμενα.

β. Βλάβες λόγω λανθασμένης χρήσης του προϊόντος ή μετατροπών που έγιναν χωρίς την έγκρισή μας.

γ. Χρήση οργάνου εκτός των ορίων προδιαγραφών του ή σύνδεσής του με μη συμβατό εξοπλισμό.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, γίνεται επιστροφή χρημάτων.